1.      Μετά την απελευθέρωση  

Ν. 2/1944 (ΦΕΚ 6/27-10-1944)

«Περί καταργήσεως των ν. 1977/44 και 1180/33 και αποδόσεως των ισραηλιτικών περιουσιών»

Καταργεί τον κατοχικό νόμο 1977/44 επαναδιατυπώνοντας ωστόσο το περιεχόμενο του. Οι ισραηλιτικές περιουσίες τελούν ήδη υπό την διαχείριση του ελληνικού δημοσίου και αποδίδονται στους νόμιμους κατόχους τους. Οι διαχειριστές των περιουσιών συνεχίζουν να τις διαχειρίζονται μέχρι της απόδοσής τους στους νόμιμους κατόχους τους. Οι ισραηλιτικές περιουσίες που από νόμιμη και δικαιολογημένη αιτία δεν έχουν αποδοθεί τελούν υπό διαχείριση του ελληνικού Δημοσίου και οι διαχειριστές ενεργούν ως εντολοδόχοι των ιδιοκτητών των εν λόγω περιουσιών και η αμοιβή τους καθορίζεται με απόφαση του Υπ Οικονομικών.

 

http://bit.ly/38bkiO5

 

Α.Ν. 337/1945 (ΦΕΚ Α121/23-5-1945)

«Περί καταργήσεως του Νόμου 205/1943 περί διαχειρίσεως των παρά των αρχών κατοχής κατασχεμένων και εγκαταλειπομένων Ισραηλιτικών περιουσιών».

Καταργεί τον 205/1943 και επεκτείνει τις διατάξεις του 2/1944 και στις Ισραηλιτικές Περιουσίες στην περιφέρεια της τέως Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας. Η Υπηρεσία που συστάθηκε με τον 205/1943 συνεχίζει να λειτουργεί υπαγόμενη στην Κεντρική Υπηρεσία Διαχείρισης Ισραηλιτικών Περιουσιών υπό τη Διεύθυνση Δημοσίου Λογιστικού ενώ ο Υπ. Οικονομικών με αποφάσεις του καθορίζει τη σύνθεση του προσωπικού και τον τρόπο λειτουργίας της Υπηρεσίας.

http://bit.ly/2W2jtF5

 

Α.Ν. 367 (ΦΕΚ Α143/7-6-1945)

«Περί Ανασυγκροτήσεως Ισραηλιτικών Κοινοτήτων»

Ο νόμος διακρίνει τις κοινότητες σε τρεις κατηγορίες (πλήρως, μερικώς ανασυγκροτημένες και αδρανείς) ανάλογα με τον αριθμό των μελών που είχαν προπολεμικά σε σύγκριση με τον αριθμό των μελών τους μεταπολεμικά και η κατηγοριοποίηση αφορά στην χρονική ισχύ της υποχρέωσης να απαιτείται απόφαση του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων για οικονομικές πράξεις της Κοινότητας (απαλλοτρίωση ακινήτου Κοινοτικής περιουσίας ή εγγραφή βάρους ή μίσθωση ακινήτου για διάστημα μεγαλύτερο από έναν χρόνο ή σύναψη δανείου). Για τις κοινότητες ισχύει ο Νόμος 2456/1920. Ορίζονται προσωρινές διοικούσες επιτροπές διοίκησης των Κοινοτήτων που θα πρέπει εντός εξαμήνου να διενεργήσουν αρχαιρεσίες για την εκλογή αιρετών οργάνων διοίκησης. Συστήνεται προσωρινό Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο με έδρα την Αθήνα και εκπροσωπεί το σύνολο των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων της Ελλάδας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Μεταξύ άλλων εισηγείται προς την Κυβέρνηση «Παν μέτρον δια την ανασυγκρότηση των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων, την παλιννόστηση, περίθαλψη και αποκατάσταση των υπό του εχθρού εκτοπισθέντων Ισραηλιτών ως και τη συγκέντρωση και διαφύλαξη των εγκαταλελειμένων ισραηλιτικών περιουσιών». Το προσωρινό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τους εκπροσώπους των ισραηλιτικών κοινοτήτων και να προτείνει τη μόνιμη σύσταση κεντρικού συμβουλίου εκπροσώπησης τους.

 

http://bit.ly/39hpOzY

 

Α.Ν. 808/1945 (ΦΕΚ Α324/31-12-1945)

 «Περί Συμπληρώσεως των Α.Ν. 2/1944 και 337/1945»

Ορίζεται πως με την κοινοποίηση σχετικής δήλωσης του νόμιμου ιδιοκτήτη ή των κληρονόμων εβραϊκής περιουσίας που ενέπιπτε στις διατάξεις των Ν. 205/43 και 1180/44 αίρεται αυτοδίκαια και χωρίς κάποια άλλη ενέργεια η διαχείριση από τους διορισμένους μεσεγγυούχους οι οποίοι πρέπει να αποδώσουν την εν λόγω περιουσία μέσα σε 15 μέρες μαζί με λεπτομερή απολογισμό της διαχείρισής τους. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που το περιουσιακό στοιχείο δεν βρίσκεται στη κατοχή του διορισμένου μεσεγγυούχου αλλά τρίτου προσώπου. Σε περίπτωση που ο μεσεγγυούχος δεν έχει στην κατοχή του τα περιουσιακά στοιχεία καταβάλλεται η τρέχουσα αξία τους με αίτηση προς τον Πρόεδρο των Πρωτοδικών. Οι μεσεγγυούχοι εβραϊκών περιουσιών οφείλουν να υποβάλλουν απολογισμό της διαχείρισης τους σε προθεσμία που θα οριστεί με απόφαση του Υπ. Οικονομικών και να αποδώσουν τα περιουσιακά στοιχεία στη Υπηρεσία Διαχείρισης Ισραηλιτικών Περιουσιών ανεξαρτήτως της εμφάνισης των νόμιμων ιδιοκτητών τους. Οι διαχειριστές εβραϊκών περιουσιών, μισθωτές εβραϊκών ακινήτων, οφειλέτες απαιτήσεων προς Εβραίους και κάτοχοι οποιουδήποτε εβραϊκού περιουσιακού στοιχείου οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση στις αρμόδιες Υπηρεσίες. Η παράλειψη δήλωσης τιμωρείται με φυλάκιση 5 ετών και σε περίπτωση μη απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων ασκείται ποινική δίωξη για υπεξαίρεση.

http://bit.ly/38dnzfR

 

Α.Ν. 846/1946 (ΦΕΚ Α17/22-1-1946)

«Περί καταργήσεως του κληρονομικού δικαιώματος του κράτους επί των εκκειμένων Ισραηλιτικών περιουσιών»

Ορίζεται πως στις περιπτώσεις εβραϊκών περιουσιών οι νόμιμοι ιδιοκτήτες των οποίων θανατώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου συνεπεία φυλετικών διωγμών και για τις οποίες δεν υπάρχουν εξ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου κληρονόμοι δεν ισχύει το κληρονομικό δικαίωμα του κράτους του αρθρ. 12 Ν.2310/1920. Οι ως άνω περιουσίες περιέρχονται σε Νομικό Πρόσωπο που θα ιδρυθεί με Βασιλικό Διάταγμα και το οποίο θα έχει σκοπό την περίθαλψη και αποκατάσταση των Εβραίων της Ελλάδας.
http://bit.ly/3cmRqFZ

 

 

Β.Δ. 29-03-1949 (ΦΕΚ Α79/1949)

Περί ιδρύσεως Οργανισμού Περιθάλψεως και Αποκαταστάσεως Ισραηλιτών Ελλάδος (Ο.Π.Α.Ι.Ε.)

Ιδρύεται ο Ο.Π.Α.Ι.Ε., νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, υπό την εποπτεία των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, με σκοπό την περίθαλψη και αποκατάσταση των Εβραίων που διασώθηκαν από τον φυλετικό διωγμό και ήταν μόνιμα εγκατεστημένοι στην Ελλάδα την 1η Σεπτεμβρίου 1939. Ο Ο.Π.Α.Ι.Ε. διαχειρίζεται τις εγκαταλελειμμένες εβραϊκές περιουσίες. Με τη δημοσίευση του νόμου δίνεται προθεσμία 3 μηνών, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι 6 μήνες, για να υποβληθούν δηλώσεις για δικαιώματα σε εγκαταλελειμμένα εβραϊκά ακίνητα. Μετά την πάροδο της προθεσμίας ο Οργανισμός καθίσταται νομέας και διαχειριστής της εγκαταλελειμμένης περιουσίας.

http://bit.ly/32TZ8Dn

 

Α.Ν. 1323/1949 (ΦΕΚ Α323/25-11-1949)

 «Περί των επί κατοχής συναφθεισών αγοραπωλησιών ακινήτων».

Ορίζει τι θεωρείται μικροϊδιοκτησία που πωλήθηκε επί Κατοχής και τον τρόπο διεκδίκησης της από τον πωλητή της ή τους κληρονόμους του. Ο πωλητής έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την ακύρωση της μεταβίβασης και να επιστρέψει το τίμημα ή την καταβολή συμπληρωματικού τιμήματος. Συγκεκριμένες περιπτώσεις μεταβιβάσεων κηρύσσονται άκυρες όπως όταν ο αγοραστής κατά το διάστημα της εχθρικής Κατοχής αναχώρησε οικειοθελώς προς εχθρική ή κατεχόμενη από τον εχθρό χώρα ή αν ο αγοραστής είναι ομολογουμένως πλούσιος και αγόρασε πολλά ακίνητα κατά τη διάρκεια της εχθρικής Κατοχής καταβάλλοντας γι αυτά περισσότερες από 1000 χρυσές λίρες. Στην περίπτωση που ο πωλητής ήταν υπήκοος εχθρικού κράτους ή θεωρείτε πλουτήσας κατά την Κατοχής ή επίσης απέκτησε πολλά ακίνητα κατά την Κατοχής αποκλείεται της διεκδίκησης και ασκεί το δικαίωμα ακύρωσης της μεταβίβασης το Δημόσιο. Προβλέπεται δυνατότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού με κίνητρο την απαλλαγή από τη φορολόγηση.

http://bit.ly/2vaPXBQ

Search