Περίοδος προ του πολέμου

1.      1912-1941

N. 568/12-1-1915 (ΦΕΚ Α15/12-1-1915)

«Περί διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσης εν Οθωμανικοί και Ισραηλιτικοίς Σχολείοις των νέων χωρών».

Ορίζεται ότι στα Οθωμανικά και Ισραηλιτικά σχολεία των Νέων Χωρών διδάσκεται υποχρεωτικά η ελληνική γλώσσα.

 

http://bit.ly/2PzjrAr

 

Ν. 2400/1920 (ΦΕΚ Α154/12-7-1920)

«Περί επεκτάσεως του ευεργετήματος της απαλλαγής υπό των διαταγμάτων 1550 του 1917 και 2117 του 1917 της Προσωρινής Κυβερνήσεως και εις τους Ισραηλίτας του καταγομένους εκ Μακεδονίας»

Παραχωρείται το δικαίωμα της απαλλαγής από τη στράτευση με καταβολή χρηματικού αντιτίμου στους Εβραίους της Μακεδονίας δικαίωμα που ίσχυε από το 1917 για τους Μουσουλμάνους των Νέων Χωρών.  

http://bit.ly/3cJqEaR

 

Ν.2456/1920 (ΦΕΚ Α173/2-8-1920)

«Περί Ισραηλιτικών Κοινοτήτων»

Με τον νόμο αυτό οι Ισραηλιτικές Κοινότητες αποκτούν νομική προσωπικότητα ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Δίνεται το δικαίωμα οι κοινότητες να ιδρύουν και να συντηρούν σχολεία με την υποχρέωση πέρα από την ελληνική γλώσσα να διδάσκουν και άλλα συγκεκριμένα μαθήματα στα ελληνικά. Αναγνωρίζεται η αρμοδιότητα του δικαστηρίου Μπεθ-Ντιν για διαφορές οικογενειακού δικαίου. Καθορίζεται πως μεταξύ των εσόδων της κοινότητας είναι η εισφορά των μελών («Πέτσια») το ύψος της οποίας καθορίζεται στον Κανονισμό της Κοινότητας που υποβάλλεται προς έγκριση στο Υπουργείο Εκκλησιαστικών και μπορεί σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της η εισφορά να εισπράττεται σύμφωνα με τον νόμο «περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων» μετά από αίτηση της Κοινότητας. Δίνεται η επιλογή στους Εβραίους να τηρούν τα εμπορικά τους βιβλία στην ισπανοεβραϊκή ή στη γαλλική γλώσσα και να τηρούν την αργία του Σαββάτου.

http://bit.ly/32S56Vj

 

Β.Δ. 3103/21-7-1924 (ΦΕΚ Α165/21-7-1924)

Περί Εφαρμογής των Διατάξεων του Β.Δ. της 5ης Απριλίου 1914 «Περί αναδημοσιεύσεως εις εν ενιαίον κείμενον των νόμων περί Κυριακής αναπαύσεως εις Θεσσαλονίκην και λοιπάς πόλεις έχουσας πληθυσμόν διαφόρων θρησκευμάτων»

Ορίζεται πως από την 1η Ιανουαρίου 1925 εφαρμόζεται καθολικά η αργία της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη και καταργείται το άρθρο 26 του Ν. 2456/1920 που έδινε το δικαίωμα να τηρούν την αργία του Σαββάτου οι Εβραίοι. Με διάταγμα του Υπ. Εθνικής Οικονομίας μπορεί να επεκταθεί η εφαρμογή της αργίας της Κυριακής και σε άλλες πόλεις με πληθυσμό διαφόρων θρησκευμάτων.

http://bit.ly/2Vxz27o

 

Ν. 3298/1925 (ΦΕΚ Α69/20-3-1925)

 «Περί τρόπου καταβολής αντισηκωμάτων κλπ.»

Ο νόμος ορίζει πως με τη τμηματική καταβολή ποσού 5.000 δρχ απαλλάσσονται από τη στράτευση οι Εβραίοι της Μακεδονίας που κρίθηκαν λιποτάκτες ή ανυπότακτοι μετά την ακύρωση των ρυθμίσεων του 2728/1921 (ΦΕΚ Α173/1921) μετά το τέλος της μικρασιατικής εκστρατείας. Από το 1927 κι έκτοτε οι Εβραίοι υπηρετούσαν στον ελληνικό στρατό χωρίς δυνατότητα απαλλαγής.

http://bit.ly/2TUmDHZ

 

N. 3355/1925 (ΦΕΚ Α170/10-7-1925)

«Περί ανασυντάξεως των εκλογικών καταλόγων»

Ορίζεται πως συντάσσονται νέοι εκλογικοί κατάλογοι σε όλη την επικράτεια η οποία χωρίζεται σε εκλογικές περιφέρειες ανά πρωτοδικείο και κάθε εκλογική περιφέρεια υποδιαιρείται σε ισάριθμες περιφέρειες ανά Ειρηνοδικείο και η εγγραφή γίνεται από τους εκλογείς ανά ενορίες, συνοικισμούς ή προάστια όπου κατοικούν. Τους καταλόγους συντάσσουν τριμελείς επιτροπές που αποτελούνται στις μεν έδρες Πρωτοδικείων από τον Πρωτοδίκη ως πρόεδρο, έναν Ιερέα και έναν Επίτροπο του ενοριακού ναού ως μέλη και έναν Δάσκαλο ως γραμματέα ενώ στις λοιπές εκλογικές περιφέρειες ανά Δήμο ή Κοινότητα η τριμελής επιτροπή αποτελείται από τον Ειρηνοδίκη, τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας, τον Ιερέα κι έναν γραμματέα. Το άρθρο 28 ορίζει πως οι Εβραίοι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης και οι Μουσουλμάνοι της Θράκης εγγράφονται σε ξεχωριστούς εκλογικούς καταλόγους σύμφωνα με ειδικές διατάξεις που ορίζονται με Διατάγματα. Το ίδιο άρθρο ορίζει πως οι Χριστιανοί που δεν ανήκουν στο ορθόδοξο δόγμα συμπεριλαμβάνονται στους γενικούς καταλόγους μαζί με τους υπόλοιπους εκλογείς και στις περιπτώσεις που οι κατάλογοι συντάσσονται με τον χωρισμό ανά ενορία κάθε ένας από αυτούς εγγράφεται στον εκλογικό κατάλογο του ενοριακού Ναού στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί.

http://bit.ly/32KQ7fO

 

Α.Ν. 2544/1940 (ΦΕΚ Α287/10-9-1940)

 «Περί Τροποποιήσεως του Νόμου 2456 περί Ισραηλιτικών Κοινοτήτων».

Ο νόμος ορίζει πως το Κοινοτικό Συμβούλιο κάθε Κοινότητας διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας μετά από πρόταση του εκάστοτε Γενικού Διοικητή στις περιοχές που υπάρχει Γενική Διοίκηση ή του Νομάρχη. Επίσης κάθε Κοινότητα υποχρεούται να υποβάλλει ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό στο ως άνω Υπουργείο καθώς και στο Υπουργείο Οικονομικών.

http://bit.ly/39H4NPy

Search